Maatregelen ivm Covid-19

23 maart 2020

<Papiamentu abou> <English below> 

Ondanks dat er op Bonaire, Saba en St. Eustatius nog geen besmette gevallen zijn in verband met de wereldwijde uitbraak van het COVID-19 (Corona) virus, vraagt dit alsnog om gepaste maatregelen en acties voor medewerkers van MHC, onze cliënten en ketenpartners.

Om de cliëntenzorg op een veilige manier zoveel mogelijk voort te zetten hebben wij de volgende maatregelen getroffen.

Verwijzingen:

Momenteel worden nieuwe verwijzingen (vanuit huisartsen e.d.) nog steeds aangenomen. Wel willen we graag het verzoek aan onze verwijzers doen terughoudend te zijn met verwijzingen die op dit moment geen urgentie hebben. Samen met de client wordt gekeken naar het best passend moment voor een intake. In het geval van een COVID-19 besmetting zullen alleen spoedgevallen aangenomen worden op het betreffende eiland.

Cliëntenzorg:

 • Medewerkers van MHC werken zoveel mogelijk telefonisch.
 • Als het niet telefonisch kan gaan de medewerkers op huisbezoek. Bij huisbezoeken houden onze medewerkers zich altijd aan de regels van hygiëne en ‘social distancing’.
 • Cliënten worden zo min mogelijk op kantoor uitgenodigd.
 • Bij het herkennen van symptomen (verkoudheidsklachten, benauwdheid en koorts) maken we dit met de client bespreekbaar en adviseren de client contact op te nemen met de huisarts/GGD.
 • Groepsaangelegenheden worden tot nader orde uitgesteld (zoals praatgroepen e.d.), maar zoveel mogelijk individuele gesprekken gaan door.

Sentro Nos Perseveransia (woontraining faciliteit op Bonaire)

 • Dagbesteding is tijdelijk stopgezet. Indien noodzakelijk zal in overleg met cliënt en verwijzer naar een (tijdelijke) oplossing worden gezocht
 • Nieuwe opnames zijn tijdelijk stopgezet. Indien noodzakelijk zal in overleg met cliënt en verwijzer naar een (tijdelijke) oplossing worden gezocht
 • Bezoek voor cliënten zal worden beperkt. Gasten mogen niet naar de kamers van cliënten.
 • De medewerkers van SNP houden nauwlettend in de gaten of de cliënten symptomen van COVID-19 vertonen.

Ketenpartners

Door toepassing van de regels van ‘social distancing’ proberen we zoveel mogelijk met onze ketenpartners telefonisch te schakelen. Medewerkers worden geadviseerd zo min mogelijk te participeren aan fysieke overleggen.

Deze maatregelen worden herzien indien de omstandigheden op de Cariben en omgeving daar aanleiding toe geven. Wij vragen iedereen de maatregelen te respecteren en deze ook te hanteren. Alleen samen kunnen wij er voor zorgen dat de nodige zorg zoveel mogelijk gecontinueerd wordt.

Voor actuele informatie over de COVID-19 virus, zie de website van de RIVM op https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.

———-PAPIAMENTU———-

MEDIDANAN PA PREVENI KONTAGIO DI COVID-19

A pesar di e echo ku ainda no tin kontagio di COVID-19 (Corona) virus na islanan BES, esaki ainda ta pidi pa nos tuma medidanan apropriá pa kliente, empleado i kolaboradonan.

Pa kuido di kliente por sigui den un manera seif, MHC ta tuma e siguente medidanan.

Referensia:

Aktualmente, referensianan nobo (di dòkter di kas) ainda ta wordu aseptá. Nos ta pidi referensiadonan pa ta mas kouteloso ora di referi na MHC. Den kaso di un kontagio di COVID-19 lo aseptá referensia solamente den kaso di emergensia.

Kuido di kliente:

 • Empleado di MHC ta traha mas tantu via telefòn.
 • Si no por via telefòn, nos lo bishita kliente na kas. Na bishita di kas nos lo semper tene na kuenta e reglanan di higiena i ‘social distancing’.
 • Kliente ta wordu invita na kantor lo ménos posibel.
 • Na rekonosementu di síntomanan (keintura, tosamento, benout) nos lo avisa e kliente pa tuma kontakto ku su dokter di kas.
 • Aktividadnan den grupo ta suspendí (manera ‘praatgroepen’ etc.).

Sentro Nos Perseveransia (asistensia na bibienda na Boneiru)

 • Aktividadnan di pasadia temporalmente ta suspendí. Si ta nesesario lo wordu konsultá ku kliente i referensiado pa un solushon.
 • Atmishon di kliente nobo temporalmente ta suspendí. Si ta nesesario lo wordu konsultá ku kliente i referensiado pa un solushon.
 • Bishita pa kliente lo wordu limitá. Bishitantenan no por drenta kamber di kliente.
 • Empleado di SNP ta keda pendiente si kliente ta mustra síntomanan di COVID-19.

Kolaboradonan

Apilkando e reglanan di ‘social distancing’ nos ta purba di konsultá ku nos kolaboradonan mas tantu via telefòn. Empleado di MHC ta wordu avisa pa fisikamente reuní lo ménos posibel.

E medidanan lo wordu revisá ora e sirkumstansia den Caribe i besindario ta duna motibu pa esey. Nos ta pidi tur hende pa respetá i apliká e medidanan menshoná. Huntu nos por sòru ku e kuido por sigui mas tantu ku ta posibel.

Pa informashon aktual tokante e virus COVID-19, bishita e website di RCN na https://papiamentu.rijksdienstcn.com/covid-19.

——ENGLISH——-

SAFETY MEASURES DUE TO COVID-19

Although there are no infected cases of the COVID-19 (Corona) virus on Bonaire, Saba and St. Eustatius, the current situation still requires appropriate measures and actions for employees, clients and stakeholders.

In order to continue client-care in a safe manner, we have taken the following measures.

References

New referrals (from GPs, etc.) are currently still being accepted. However, we would like to request our referrers to practice reservation with references that are not urgent at the moment. In the event of a COVID-19 contamination, only emergency references will be accepted on the island in question.

Client care

 • MHC employees continue consultations by telephone as much as possible.
 • If it is not possible by telephone, the employees will make a home visit. During home visits, our employees will always adhere to the rules of hygiene and social distancing.
 • Clients are invited to the office as little as possible.
 • When recognizing symptoms (colds, shortness of breath, and fever) we discuss this with the client and advise the client to contact their GP / Public Health Department.
 • Group matters are postponed until further notice (such as discussion groups, etc.).

Sentro Nos Perseveransia (residential training facility on Bonaire)

 • Daytime activities have been temporarily stopped. If necessary, a (temporary) solution will be sought in consultation with the client and referrer
 • New admissions have been temporarily stopped. If necessary, a (temporary) solution will be sought in consultation with the client and referrer
 • Visitors for clients will be limited. Guests are not allowed in the clients’ rooms.
 • SNP staff closely monitor whether clients show symptoms of COVID-19.

Stakeholders

By applying the rules of social distancing, we try to remain in contact with our stakeholders by telephone as much as possible. Employees are advised to participate as little as possible in physical meetings.

These measures will be reviewed if circumstances in the Caribbean and surrounding area give cause to do so. We ask everyone to respect and apply these measures. Only together can we ensure that the necessary care is continued as much as possible.

For current information about the COVID-19 virus, see the RIVM website at https://www.rivm.nl/en/news/current-information-about-novel-coronavirus-covid-19.