Werken en Leren

Bij Mental Health Caribbean werken al meer dan 60 medewerkers. De veelzijdigheid van het werk, de maatschappelijke relevantie en actualiteit maken MHC een aantrekkelijke plaats om te werken én te leren. U vindt hier onze vacatures en informatie over ons personeelsbeleid.

Vacatures

Klik hier voor de openstaande vacatures.

Om een beeld te krijgen van hoe het is om te werken bij MHC vertellen onze collega’s op Bonaire in deze filmpjes er graag meer over:

Stages

Mental Health Caribbean heeft belang bij het realiseren van stageplaatsen uit oogpunt van werving en selectie van nieuwe medewerkers die al een zekere bekendheid hebben met de verslavingzorg en psychiatrie.

Verzoeken tot stage kunnen gestuurd worden naar de manager of directeur via het algemene e-mailadres van MHC, secretariaat@mentalhealthcaribbean.com. Wij ontvangen dan graag een motivatiebrief en CV.

Personeel

Binnen de Mental Health Caribbean ontstaan regelmatig vacatures, enerzijds door uit- en doorstroom van medewerkers en anderzijds door uitbreiding van activiteiten. Teneinde de juiste personen op de juiste manier op de juiste plek te krijgen, is het volgen van een zorgvuldige procedure van belang.
De MHC volgt hierbij de richtlijnen inzake werving en selectie zoals in de CAO Fundashon Mariadal (onderdeel Statuut Sociaal Beleid) beschreven.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Bij plaatsing, zowel intern als extern, genieten interne kandidaten woonachtig op de BES-eilanden die aan de functie-eisen voldoen de voorkeur.
  • Aan oproepmedewerkers, van wiens diensten reeds geruime tijd gebruik wordt gemaakt, wordt de gelegenheid geboden om bij ontstane vacatures voor een vast dienstverband als interne sollicitant te solliciteren met de daaruit voortvloeiende voorrang boven externe gegadigden.
  • In personeelsadvertenties wordt relevante informatie verstrekt over de functie-eisen, de noodzakelijke opleidings- en ervaringseisen, de organisatiestructuur, de salarisindicatie en een eventueel te volgen psychologisch en antecedentenonderzoek.
  • De stichting bericht de sollicitant zo mogelijk binnen 14 dagen na de ontvangst van de sollicitatie dat hij/zij wordt afgewezen of wordt uitgenodigd voor een gesprek of dat de sollicitatie wordt aangehouden voor een bepaalde termijn.
  • Met de sollicitant worden in het eerste stadium van de sollicitatie afspraken gemaakt over te volgen procedure, het al of niet van toepassing zijn van selectiehulpmiddelen (medisch en psychologisch onderzoek), het inwinnen van inlichtingen (referenties), de duur van de sollicitatieperiode en onkosten vergoedingen.
  • Aan sollicitanten wordt alle informatie verstrekt die nodig is om zich een zo volledig mogelijk beeld van de functie te kunnen vormen.
  • Voor het aan derden vragen van inlichtingen over de sollicitant is nadrukkelijke toestemming van de sollicitant vereist.
  • Bij afwijzing wordt de reden schriftelijk meegedeeld aan de sollicitant met de mogelijkheid tot het verstrekken van een mondelinge toelichting.
  • De door de sollicitant verstrekte dan wel over hem/haar ingewonnen gegevens blijven vertrouwelijk. Schriftelijke gegevens van een sollicitant worden met toestemming van de sollicitant voor ten hoogte 6 maanden bewaard. Bij afwijzing wordt het eventuele psychologisch rapport en andere schriftelijke gegevens over de sollicitant vernietigd.