Sentro Nos Perseveransia

Sentro Nos Perseveransia (SNP)

Centrum ‘Nos Perseveransia’ (voorheen Woontraining) is sinds 2013 operationeel als onderdeel van de behandeling van Mental Health Caribbean op Bonaire, waar een diversiteit aan zorgproducten aangeboden wordt om vanuit herstel ondersteunende zorg te werken. Tot deze zorgproducten behoren: tijdelijk verblijf gericht op aanleren van woonvaardigheden en sociale vaardigheden, detox, begeleiding in eigen omgeving (ambulante hulpverlening), dagbesteding en arbeidstoeleiding waar toegewerkt wordt naar de hoogst haalbare vorm van zelfstandigheid.

Doelgroep 
Sentro Nos Perseveransia biedt begeleiding aan volwassenen met:
– verslavingsproblematiek (met lichtverstandelijke beperking) en/of
– psychiatrische problematiek (met lichtverstandelijke beperking)

Begeleiding
De geboden begeleiding is gericht op maatschappelijk herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid, zodat de participanten, ondanks tijdelijke of permanente beperkingen, naar tevredenheid kunnen functioneren in de omgeving van hun keuze.

Wat doen we?
Participanten hebben een individueel programma welke in samenspraak met de participant wordt opgesteld. Dit programma is enerzijds gericht op huishouding, zelfzorg en het opbouwen van structuur, en anderzijds op (creatieve) activiteiten ter dagbesteding/ ontspanning of toeleiding naar arbeid.

Het programma wordt ondersteund door middel van een ondersteuningsplan, een bejegeningsplan en een signaleringsplan die samen met participant en zijn/ haar systeem worden vormgegeven. Huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren en zingeving zijn enkele onderwerpen die aan bod komen.

Het centrum heeft als doel het aanleren van praktische, communicatieve en sociale vaardigheden. Budgettering, dagbesteding, arbeidstoeleiding, en terugvalpreventie zullen standaard aan bod komen in de (woon)begeleiding. Participanten stromen uit naar een voor hem passende plaats (woning) in de samenleving met een gedegen onderbouwing hiervan en handvatten voor verdere ondersteuning.

Waarom?
Psychiatrische en/ of verslavingsproblematiek is verweven met problemen op meerdere levensgebieden. Als gevolg van vaardigheidstekorten, marginalisering of een combinatie van beide, zijn veel participanten onvoldoende in staat zich staande te houden in hun leefomgeving. Om een zelfstandig, stabiel bestaan te leiden is een goede woonsituatie van groot belang. Een groot deel van de participanten zijn pas bereikbaar voor zorg als in deze essentiële levensbehoefte is voorzien. Om dit te kunnen bereiken is samenwerking met externe partners absoluut noodzakelijk.

Maatschappelijk herstel begint zodra een ondersteuningsplan is uitgezet en de participant in staat is om samen met de woonbegeleider ontwikkelingsgericht aan herstel te werken. De begeleider biedt een afgebakend systeem van activiteiten, welke de participant helpt vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk of in een beschermde omgeving te kunnen functioneren. Een casemanager wordt aangesteld aangezien in- en externe factoren goed aangestuurd dienen te worden.

Centrum “Nos Perseveransia” gaat uit van de autonomie van de participant en is erop gericht om de mogelijkheden van een participant te activeren. Er wordt tegemoet gekomen aan de zorgbehoefte van de participanten en hun steunsysteem in verschillende fasen van het hulpverleningsproces. Er wordt uitgegaan van de individuele hulpvraag van de participant. Deze vraag kan met een groepsmatig aanbod beantwoord worden als het groepsproces ondersteunend is in het leerproces. Afhankelijk van de mogelijkheden van een participant varieert de (woon)begeleiding van een uiterst minimale tot een zeer intensieve zorg, van preventieve tot beschermde zorg.

Aanmelding
Aanmelding voor begeleiding bij centrum “Nos Perseveransia” loopt altijd via het F-ACT team bij de volwassenen zorg.

Locatie en contactgegevens
Sentro Nos Perseveransia
Kaya tanki matrimonio #30 en 32
Jato Baco
Telefoon: +599 717 0125 (na talen keuze menu, #3 voor SNP).