Ketenpartners

Volwassenen

MHC heeft verscheidene samenwerkingsovereenkomsten, onderaannemingsovereenkomsten en overlegorganen met verschillende instanties op de beneden- en bovenwindse eilanden en Nederland om zo de kwaliteit van de generalistische zorg te waarborgen.

Fundashon Mariadal
Fundashon Mariadal is een instelling voor de gezondheidszorg op Bonaire waaronder de volgende diensten vallen: het ziekenhuis “Hospitaal San Francisco”, het verpleeghuis “Kas di Kuido” en het (thuis)zorgcentrum “Sentro di Salú Convent”; tezamen genaamd “Sentro di Kuido Fundashon Mariadal”. Onder de “Sentro di Salú” is gebracht: wijkverpleging, open bejaarden werk, verloskundige- en kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en schoolgezondheidszorg.

Voor meer informatie: www.fundashonmariadal.org

GGz Curaçao
De Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao (GGz Curaçao) is als moederstichting verantwoordelijk voor het waarborgen van de samenhang in zorgaanbod van een aantal zorginstellingen die actief zijn op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. GGz Curaçao bestuurt en geeft ondersteuning aan de Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles ” Klínika Capriles”, Stichting Centrum voor Kinder- en Jeugd psychiatrie “Yudaboyu”, Fundashon Sonrisa, voor beschermd en begeleid wonen en dagactiviteitencentrum en Stichting Facilitair Bedrijf.

Voor meer informatie: www.ggz.cw/nl/

Zorgfederatie

Stichting Federatie Zorginstellingen, of de Zorgfederatie, is een samenwerkingsverband van instellingen voor gezondheidzorg en welzijn op Curaçao en Bonaire. De Zorgfederatie heeft als doel het behartigen van de belangen van haar leden die actief zijn in de zorg.

Voor meer informatie: www.zorgfederatie.com

Fundashon pa Maneho di Adikshon

Fundashon pa Maneho di Adikshon is het kenniscentrum op het gebied van verslaving op Curaçao. FMA coördineert tevens alle gesubsidieerde activiteiten in verband met de verslavingszorg op Curaçao. Dit houdt de vrijwillige behandeling van verslaving, training en voorlichting in en het beheren een inloopcentrum.

Voor meer informatie: https://fma-curacao.com/

Krusada
Stichting Krusada bestaat vanaf 1999 op Bonaire en heeft haar kennis en ervaring opgebouwd rond de verslavingsproblematiek op dit eiland. Een plaats waar kwalitatief gewerkt wordt aan professionele begeleiding naar restauratie, preventie en ontwikkeling voor personen die een uitdaging ervaren om een connectie te maken met de gemeenschap en een plaats waar nieuwe kansen worden geboden in het leven. Al 20 jaar is stichting Krusada actief op Bonaire om individuen en families, persoonlijke sociale problematieken te overwinnen door op een goede manier terug te keren in de gemeenschap.

Voor meer informatie: www.fundashonkrusada.org

Mental Health Foundation SXM
De Mental Health Foundation is de tweedelijns GGZ aanbieder aan de Nederlandse kant van Sint Maarten en is operationeel sinds 2006. De Mental Health Foundation werkt in teamverband aan het realiseren van haar toewijding om de beste psychiatrische zorg te bieden waar het eiland St. Maarten toegang toe heeft. De stichting is van zijn bescheiden begin overgegaan naar een volwaardig psychiatrisch zorgsysteem dat kwaliteitszorg biedt op St. Maarten en andere naburige eilanden, zoals St. Eustatius, Saba en Anguilla.

Voor meer informatie: www.mhf-sxm.com

Novadic-Kentron
NK is dé expert voor verslavingszorg en verslavingskunde in Brabant. Een dynamische organisatie, met loyale, professionele en betrokken medewerkers. Letterlijk en figuurlijk dicht bij de cliënt, met vestigingen in heel Brabant en een persoonlijke aanpak, of het nu gaat om preventie, kortdurende of specialistische behandeling of intensieve zorg en begeleiding

Voor meer informatie: www.novadic-kentron.nl

Turning Point
The Turning Point Foundation is een 24-uurs (Weekend en feestdagen) residentiële behandeling voor verslavingsproblematiek. Bewoners van St. Eustatius en Saba met enkelvoudige verslavingsproblematiek kunnen op vrijwillige basis gebruik maken van hun zorgaanbod.

Voor meer informatie: www.turningpointsxm.org

Justitiële Inrichting Caribisch Nederland

De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland voert namens de Minister van Justitie en Veiligheid vrijheidsbenemende straffen en maatregelen uit die door een uitspraak van een rechter worden opgelegd. De locatie Bonaire is zowel een huis van bewaring als een gevangenis voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

https://www.rijksdienstcn.com/justitie-veiligheid/justitiele-inrichting-caribisch-nederland

Openbare Ministerie (OM) BES

Het OM staat voor een rechtvaardige inzet van een ingrijpend overheidsinstrument. In Caribisch Nederland wordt dit uitgevoerd door het Openbaar Ministerie BES. Het OM BES focust zich vanzelfsprekend op het goed uitvoeren van de eigen taken, maakt zich sterk voor integrale aanpak van de veiligheid op de drie eilanden en professionaliseert voortdurend.

Stichting Reclassering Caribisch Nederland

Stichting Reclassering Caribisch Nederland maakt zich hard voor het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag. Wij willen het gedrag van daders en verdachten positief beïnvloeden en risico’s beheersen. Daar heeft de samenleving recht op. We adviseren, houden toezicht, organiseren gedragstrainingen en zien toe op de uitvoering van werkstraffen. Dit doen we op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Voor meer informatie: http://www.reclassering-cn.com/

Fundashon Kuido pa Personanan Desabilita

FKPD is een zorgstichting voor cliënten met een verstandelijke beperking van verschillende leeftijden. Het huist een activiteiten centrum, gezinsvervangend tehuis (GVT) en organiseert dagbesteding.

Fundashon Cas Bonairiano

FCB is een sociaal-maatschappelijke dienstverlener in het ondersteunen van huisvesting. Het opstellen van een dienstverleningsplan samen met de client en het ondersteunen, bemiddelen en behartigen van de belangen van de client behoort tot de takenpakket.

Voor meer informatie: http://www.roacn.com/companies/fundashon-cas-bonairiano-fcb/

Fundashon FORMA

FORMA is een opleidingscentrum voor volwasseneneducatie en onderwijs met als doel volwassenen een kans op educatie, vorming en of onderwijs te bieden, zodat zij een volwaardige plek kunnen innemen op de arbeidsmarkt. Daarnaast het informeren en adviseren van organisaties, instellingen en overheden over de situatie van de doelgroepen.

Voor meer informatie: http://www.fundashonforma.com/

Openbare Lichamen BES

De openbare lichamen van Saba, St. Eustatius en Bonaire dragen zorg voor taken in het brede sociale domein. Hieronder vallen wettelijke taken, maar vooral ook beleidsgebieden waarin verdieping, en uitvoering verder ontwikkeld moeten worden, met name in de thema’s economische ontwikkeling, armoedebestrijding, kinderrechten en zorg en welzijn. Er wordt ook regelmatig samengewerkt met Integrale Wijk Ontwikkeling (IWO).

Voor meer informatie Bonaire: http://bonairegov.nl/nl/zorg-en-welzijn/welzijn

Voor meer informatie Saba: http://www.sabagovernment.com/

Voor meer informatie St. Eustatius: http://www.statiagovernment.com/

Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN)

Waakzaam en dienstbaar, daadkrachtig en professioneel. Politie, Brandweer, Ambulance: 911, Tip-lijn Politie: 717-7251.

Voor meer informatie: https://www.politiecn.com/

Zorg en Welzijn groep (ZW-groep)

Voorheen Fundashon Kuido pa Bista i Oido (FKBO) verzorgt Maatschappelijke Ondersteuning (MBO) op Bonaire in de vorm van maaltijdvoorzieningen, woningaanpassingen, transport en algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Voor meer informatie: https://www.zwgroep.org/

Kind & Jeugd

Directie-Beraad Jeugd

MHC is lid van het Directieberaad Jeugd Bonaire. Het Directieberaad Jeugd bestaat verder uit de volgende organisaties: Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN), het Expertisecenter Onderwijs Zorg (EOZ), de Directie Samenleving en Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), de Voogdijraad en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland

De Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland (JGCN) is op de BES-eilanden verantwoordelijk voor ambulante hulpverlening, pleegzorg, residentiële zorg en gezinsvoogdij voor ouders en kinderen met opvoed- en opgroeiproblemen. Op Bonaire zijn drie onderdelen van de JGCN aanwezig: ambulante hulpverlening, residentiële zorg en gezinsvoogdij.

Voor meer informatie: https://www.rijksdienstcn.com/overige-diensten/jeugdzorg-gezinsvoogdij

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) draagt de naam ‘Sentro Hubentut i Famia’ en bevindt zich in het centrum Kralendijk, Bonaire. Het CJG is een eerste aanspreekpunt voor de jeugdhulpverlening. Het CJG bestaat uit twee afdelingen: jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. Door middel van Centra voor Jeugd en Gezin en door vrije tijd programma’s wordt gewerkt aan preventieve zorg. Voor situaties waarin de ontwikkeling van kinderen in de knel komt, wordt curatieve zorg aangeboden.

Expertisecenter Onderwijs en Zorg

De taak van het Expertisecenter Onderwijs en Zorg (EOZ) op Bonaire is het bieden van ondersteuning en begeleiding aan leerlingen en studenten die door leer-, sociaal-emotionele- en/of gedragsproblemen vast dreigen te lopen in het onderwijs. Het gaat daarbij om het bieden van zorg in aanvulling op de zorg die al door school wordt geboden.

Voor meer informatie: www.eoz-bonaire.org

Voogdijraad CN

De Voogdijraad CN wordt geraadpleegd of ingeschakeld als er ernstige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind tussen de 0 en 18 jaar. De Voogdijraad CN kom op voor deze kinderen door hun (gezins)situatie te onderzoeken en te adviseren over wat de beste oplossing is voor het kind. Bij alle werkzaamheden van de Voogdijraad CN staat het belang van het kind centraal.

Voor meer informatie: https://www.rijksdienstcn.com/voogdijraad/over-de-voogdijraad

Stichting Project / FORSA

Het orthopedagogisch centrum Stichting Project begeleidt jongeren met een hechtingsproblematiek of een hechtingsstoornis. Daaronder vallen ‘Kas di Karko’ en het Langverblijfhuis. Kas di Karko is de naam van een tehuis waar jongeren leven en wonen voor wie het niet mogelijk is om in een (pleeg)gezin te wonen.

http://www.stichtingproject.com/nl/

Kas pa Hoben ku Futuro (Rosa di Sharon)

De zorginstelling Rosa di Sharon te Bonaire biedt vanuit een christelijke levensovertuiging in een beschermende woonvoorziening, Kas pa Hoben ku Futuro (KHF), 24-uurs herstel-ondersteunende begeleiding aan kansarme meisjes met gedragsproblematiek, in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Daarnaast vindt pedagogische gezinsbegeleiding plaats.