Jaarverslag 2021 Raad van Toezicht

26 april 2022

Samenstelling

De raad van toezicht van Mental Health Caribbean (MHC) bestond in 2021 uit:

  • Jurenne Hooi (voorzitter)
  • Don Olthof (vicevoorzitter)
  • Theo de Kool

 

Kaders

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij MHC. We adviseren en zijn de werkgever van de directeur-bestuurder. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan in de statuten en zijn verder uitgewerkt in een aantal reglementen. Ook hanteren we een visie op toezicht die aangeeft dat we op gepaste afstand maar nabij willen functioneren met passie, creativiteit, en doorzettingsvermogen als kernwaarden. De raad opereert conform de vigerende wet- en regelgeving en de in 2021 geldende Governancecode Zorg 2017. Deze documenten vormen onder meer ons interne toetsings- en toezichtkader.

 

Commissies

De raad heeft drie commissies die de vergaderingen en mogelijke besluitvorming voorbereiden. Zij houden de raad op de hoogte van hun beraadslagingen en bevindingen via verslagen en/of door de inhoud van vergaderingen terug te koppelen. Voor alle commissies hebben we reglementen opgesteld.

De remuneratiecommissie adviseert de raad over taken, prestatieafspraken, de beloning van de directeur- bestuurder en het beloningsbeleid van de raad. De commissie voert de jaargesprekken met de directeur-bestuurder. De commissie is in 2021 bijeengekomen in verband met het jaargesprek met de directeur-bestuurder. Daarnaast spreekt de voorzitter van de raad de bestuurder op periodieke basis in bilateraal verband voor reguliere zaken en om de raadsvergaderingen voor te bereiden.

De auditcommissie heeft in 2021 twee keer vergaderd samen met de directeur-bestuurder en de controller (financiële control-functie). Bij de bespreking van de jaarstukken en de managementletter waren de externe accountants aanwezig. De financiële kwartaalrapportages zijn besproken en de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 zijn goedgekeurd en vastgesteld door de raad na positief advies van de auditcommissie.

De commissie Kwaliteit en Veiligheid (K&V) is in 2021 vier keer bijeengeweest samen met de directeur-bestuurder. Ook waren het voltallige MT, leden van de behandelstaf, de kwaliteitsfunctionaris en de beleidsmedewerker aanwezig bij één van deze vier bijeenkomsten. Thema’s die besproken zijn: reglement K&V, tevredenheidsonderzoeken bij medewerkers, klanten en stakeholders, inspectierapporten, ontwikkelingen en uitdagingen kwaliteit en veiligheid bij MHC en hoe kwaliteit ervaren wordt door MHC. Tijdens het werkbezoek van de raad van toezicht aan Bonaire heeft er een verdiepingsdialoog op thema kwaliteit plaatsgevonden met het team en de raad.

 

Vergaderingen

De raad van toezicht is in 2021 zes keer, vijf keer digitaal en één keer fysiek, bijeen geweest in aanwezigheid van de directeur-bestuurder.

 

Herijking strategische koers – strategisch plan MHC 2022-2025

Een belangrijk thema dat veel aandacht heeft gekregen is de vanaf 2018 ingezette strategische ingezette koers van MHC. Met de input uit interne strategiesessies en stakeholders heeft het bestuur een herijking van deze koers voorgesteld in dialoog met de raad van toezicht. Deze dialoog hebben we gecontinueerd in 2021 met onder andere als resultaat een position paper die ook als input werd gebruikt voor het strategisch plan 2022 – 2025.

MHC blijft de vastgestelde strategische koers van 2018 volgen met als rode draad het zijn van een “allround GGZ”-instelling en het “professionaliseren van de organisatie”. Binnen deze koers voor de komende periode zijn de accenten gelegd op vijf thema’s:

  1. Inhoud is leidend
  2. Versterken ketensamenwerking
  3. Gebalanceerde diversiteit en inclusie
  4. Optimalisatie resources
  5. Verstevigen van de basis en groeien

Deze vijf thema’s worden in een strategieprogramma voor de komende jaren uitgewerkt.

Op periodieke basis is de stand van zaken van dit programma besproken in de raad van toezicht overleggen.

 

Werkbezoek Bonaire

We hebben in 2021 een werkbezoek afgelegd op Bonaire, ook in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Tijdens dit werkbezoek hebben we een aantal locaties bezocht en gesprekken gevoerd met het aanwezige MT, medewerkers en teams. Het thema Kwaliteit was een speerpunt op de agenda naast de steeds grotere takenpakket van MHC. Daarbij is in de gesprekken aandacht besteed aan de invloed van welzijn en armoedeproblematiek op de zorgverlening door MHC en wat de rol van MHC is ten aanzien van welzijn van patiënten. Ook hebben we gesprekken gevoerd met externe stakeholders en het Openbaar Lichaam.

 

Andere thema’s

De COVID pandemie en bijbehorende impact op de organisatie kwamen periodiek aan de orde waarbij de raad op de hoogte werd gehouden van de situatie voor MHC en het welbevinden van de medewerkers. De raad heeft gelukkig geconstateerd dat zowel de medewerkers van MHC als de zorgverlening de pandemie goed hebben doorstaan.

De verlenging van het in 2022 aflopende contract met Novadic-Kentron (NK) om onder andere de backoffice-activiteiten van MHC te verzorgen was een ander thema. We hebben, in overleg met het bestuur, de verlenging van dit contract goedgekeurd en de daarmee samenhangende detacheringsovereenkomst voor de directeur-bestuurder gecontinueerd met NK. In het verlengde contract wordt rekening gehouden met een geleidelijke verschuiving van deze activiteiten naar Caribisch Nederland.

De raad heeft ook een mede door MHC geïnitieerde samenwerkingsovereenkomst GGZ goedgekeurd tussen een aantal GGZ partijen van de landen Curaçao, Aruba en St Maarten en Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius).

 

Zelfevaluatie

Jaarlijks houden we een zelfevaluatie over het eigen functioneren, waarbij ook de onderlinge samenwerking in de raad en de relatie tot het bestuur aan de orde komen. In november 2021 hebben we ons functioneren geëvalueerd. De uitwerking van de aanbevelingen van 2020 is tijdens de zelfevaluatie 2021 besproken. We hebben een algehele check gedaan op de governance inclusief een aantal protocollen, ook in het licht van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die in 2021 vigerend is geworden. Waar nodig hebben we aanpassingen doorgevoerd.

 

Dankwoord

We kijken terug op een goede samenwerking met de directeur-bestuurder en de medewerkers. We zijn blij met het directe contact met de medewerkers tijdens het mooie en productieve werkbezoek dat na enkele keren uitstel uiteindelijk kon doorgaan. Wij danken in het bijzonder alle medewerkers, het management en bestuur voor hun inzet en betrokkenheid bij MHC. Dit wederom in een moeilijk jaar waarbij de COVID pandemie veel heeft gevergd van velen van ons.

Jurenne Hooi

Don Olthof

Theo de Kool