Visie op Toezicht MHC

05 januari 2021

Visie op Toezicht MHC: gepaste afstand, maar nabij met passie, creativiteit en doorzettingsvermogen

door: MHC raad van toezicht 

Achtergrond

De ambitie van Mental Health Caribbean (MHC) is om met goede hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van de inwoners van Caribisch Nederland. De raad van toezicht van MHC heeft de taak toezicht te houden op de besturing van MHC om die ambitie waar te kunnen maken. Daarbij heeft de raad van toezicht een eigenstandige positie die in de statuten is verankerd en voert de raad het toezicht uit vanuit een eigen visie. In deze notitie beschrijven wij deze visie.

Wat is de raad van toezicht?

De raad van toezicht maakt deel uit van de organisatie MHC en voert het intern toezicht onafhankelijk uit. De maatschappelijke opdracht van MHC is voor ons de basis. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit partnerschap met de bestuurder die eindverantwoordelijk is voor en belast met het besturen van MHC.

De drie voornaamste taken van de raad van toezicht – toezichthouden, adviseren, en werkgever bestuurder, – verbinden we met elkaar. Alhoewel ieder lid vanuit zijn of haar achtergrond een bepaalde rol heeft, bakenen we geen functies en taken af. We houden toezicht door te klankborden, met elkaar én met de bestuurder. Kwaliteiten en expertises van de leden van de raad van toezicht zetten we in, als dat de organisatie ten goede komt. Tegelijkertijd blijft de raad van toezicht alert op zijn taken en scherp op ieders rol.

Wie is de raad van toezicht?

De raad van toezicht van MHC bestaat op dit moment uit drie personen: Jurenne Hooi, Theo de Kool en Don Olthof.

Waar zijn wij als raad van toezicht verantwoordelijk voor?

De raad van toezicht ziet de maatschappij van Caribisch Nederland als zijn opdrachtgever. Wij hebben als belangrijkste taak om het maatschappelijk belang van MHC te bewaken. Dit betekent dat de raad er is voor de continuïteit en kwaliteit van zorg vanuit MHC voor Caribisch Nederland en niet alleen voor de continuïteit van MHC als organisatie.

Raden van toezicht worden steeds nadrukkelijker aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid krijgt vorm in drie rollen:

  • Toezicht op kwaliteit van de besturing van en in organisatie (breder dan bestuurder alleen);
  • Sparringpartner en adviseur voor de bestuurder;
  • Werkgever van de bestuurder.

Deze rollen zijn te onderscheiden maar niet geheel te scheiden. Dit betekent dat wij alert blijven op het verschil tussen toezicht houden en adviseren.

Voor goed toezicht is enige afstand tot de uitvoerende organisatie gepast en noodzakelijk. De bijzonderheid van MHC is dat de fysieke afstand tussen organisatieonderdelen op Caribisch Nederland onderling, en met Europees Nederland enorm is. Dat stelt bijzondere eisen in de organisatie maar ook aan het intern toezicht. Deze bijzonderheid vraagt binnen MHC op alle terreinen om creativiteit. Ook aan ons als raad van toezicht.

Dienend aan ambitie van MHC

Wij staan van harte achter de ambitie, visie en strategie van MHC en omarmen de kernwaarden en missie die MHC heeft vastgesteld en dragen deze ook actief uit. Bij het toezien op plannen, monitoring van resultaten en fungeren als klankbord zijn de kernwaarden voor de zorg (ambulante aanpak, cliënt centraal, maatwerk) leidend. De kernwaarden van onze medewerkers (passie, creativiteit en doorzettingsvermogen) willen wij ook in ons toezichtwerk vormgeven.

Dienend aan Good Governance

Wij willen op de best mogelijke manier toezicht houden. Daarom volgen we de meest recente richtlijnen daarover, zoals vastgelegd in de Nederlandse Zorgbrede Governance Code 2017. Die Code vraagt dat de raad van toezicht bewust kiest en duidelijk aangeeft hoe zij de basisprincipes van goed toezicht invult. Die invulling doen we zoveel mogelijk met de richtlijnen uit de Governance Code 2018 van de Federatie van Zorginstellingen op Curaçao, omdat we graag ook zoveel mogelijk willen aansluiten bij de gebruikelijke governance regels van onze collega zorginstellingen in de regio.

Advisering: open inbreng en dialoog

Binnen de raad van toezicht streven we naar een open inbreng van de leden en van de bestuurder. Bij advisering aan de bestuurder vinden wij ruimte voor verschil in opvatting en open dialoog waardevol. Wij adviseren de bestuurder als hij daarom vraagt, maar ook als wijzelf dat nodig vinden, bijvoorbeeld als wij denken dat een bepaalde beleidskeuze overwogen moet worden door de bestuurder.

Toezicht op besturing: rolvastheid

Bij het toezicht op de besturing van de organisatie vinden wij rolvastheid van de raad van toezicht erg belangrijk. De raad van toezicht is altijd niet-uitvoerend: immers de bestuurder bestuurt en wij zien daar op toe. De bestuurder mag dus afwijken van een advies, mits daar goede argumenten voor zijn. Bij contacten in de organisatie zijn we ons er goed van bewust dat medewerkers en patiënten vaak niet goed weten wat een raad van toezicht is en doet. Dit betekent dat we, naast dit uitleggen, vooral luisteren, horen, zien en vragen stellen.

Hoe werken wij?

In de uitvoering van ons toezicht werk hebben we een constructieve op samenwerking en vertrouwen gerichte houding waarbij we ook onafhankelijk denkend, kritisch, en duidelijk zijn.

  • Wij spreken met de bestuurder altijd geredeneerd vanuit waarde, waarbij we de balans tussen control en vertrouwen opzoeken.
  • Wij zijn beschikbaar wanneer nodig voor MHC.
  • Wij informeren ons actief wat er in de organisatie speelt, zowel bij patiënten, zorgverleners, managers en bestuurder. Door de fysieke afstand tussen de onderdelen van de uitvoerende zorgorganisatie is frequent ‘onder de motorkap kijken’ in de organisatie met contact met medewerkers en patiënten moeilijk. Daarom zoeken wij naar intensivering van vormen van contact.
  • Wij willen ons ervan vergewissen dat vanuit een hoge mate van integriteit zorg wordt geleverd en dat wij zelf ook als raad van toezicht integer handelen.
  • Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat de samenleving erop kan vertrouwen dat MHC goed bestuurd wordt en daardoor goede zorg levert. Daarom willen we ook zelf aan de samenleving laten zien hoe wij toezicht houden. Dat doen we door direct contact met de belangrijkste stakeholders, maar ook door een openbaar, jaarlijks verslag van ons werk als RvT.
  • Wij houden jaarlijks een zelfevaluatie waarbij tweejaarlijks externe begeleiding plaats vindt. Daarnaast proberen we als klein team elkaar te informeren over ervaringen thema’s en kwesties die ieder meemaakt om zo meer gebruik te maken van elkaars ervaring en deskundigheid. De uitkomsten van de evaluatie nemen we op in ons openbare jaarverslag.