Wachtlijst MHC Kind en Jeugd

13 juli 2017

Beste lezer,

Zoals bij u bekend zijn wij in oktober vorig jaar gestart met de kinder- en jeugdpsychiatrie verder vorm en inhoud te geven.

Echter de laatste maanden zien wij het aantal aanmeldingen fors toenemen, zodanig dat wij op dit moment niet de capaciteit hebben om dit adequaat op te pakken. Dit is voor ons de reden om, mede gezien de vakantieperiode, een wachtlijst in te moeten stellen en aanvullende afspraken te moeten maken:

  • De Wachtlijst gaat in per 10  juli . Het betreft een tijdelijke wachtlijst met een wachttijd va ongeveer 10-12 weken.
  • Alle aanmeldingen worden wel besproken in het aanmeldoverleg (ook al komen ze op een wachtlijst te staan). Alleen aanmeldingen die compleet zijn (aanmeldformulier + verwijsbrief + kopie ID kk >14jaar), worden in behandeling genomen. Hierna pas worden ze ingeschreven in het EPD.
  • Nadat aanmelding besproken is, vindt er een eenmalige telefonische screening plaats, om probleem verder te verhelderen cq risicotaxatie te doen.
  • Aanmelding wordt geplaatst op de wachtlijst van MHC of doorverwezen naar een andere jeugdhulpverleners instantie indien problematiek niet binnen 2de lijns psychiatrie hoort
  • Het beleid na telefonische screening wordt teruggekoppeld aan verwijzer met de nodige adviezen.
  • Vanuit MDO’s blijft er kritisch gekeken worden naar casussen die afgesloten kunnen worden.

Uiteraard geldt voor crisissituaties dat we deze altijd zullen oppakken en in overleg met de verwijzers en het systeem rondom het kind/ jongeren. Voor crisissituaties geldt dat er een beroep gedaan kan blijven worden op de crisisdienst (via politie of Spoedeisende hulp van FM.

Uiteraard doen wij onze uiterste best om de noodzakelijke wachtlijst zo kort mogelijk te houden en hopelijk heeft u begrip voor de ontstane situatie. Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen dan wel opmerkingen hebben dan vernemen wij deze graag.