Artikel MHC gepubliceerd in tijdschrift voor psychiatrie

12 juli 2018

Bonaire fraai voorbeeld van ‘Nieuwe GGZ’

“Het ggz-wijkteam van Mental Health Caribbean neemt de integrale verantwoordelijkheid voor de psychische noden in Bonaire. Er is geen diagnostische verzuiling. Lijnen zijn kort. Het team is in staat de behoefte aan bedden sterk te verminderen. Samenwerking met de huisartsen en het ziekenhuis verloopt soepel en voorzieningen vullen elkaar aan. Doordat de teamleden geïntegreerd in de wijk wonen, is de maatschappelijke integratie geborgd en kunnen ze laagdrempelig inspringen op signalen. Op een natuurlijke wijze wordt ingezet op drie zorgdomeinen: verminderen van symptomen, maatschappelijke participatie en persoonlijk herstel of doelrealisatie” (uit artikel tijdschrift voor Psychiatrie, juli 2018.

Ruim 5 jaar na de oprichting van Mental Health Caribbean (MHC) is in het Tijdschrift voor Psychiatrie haar ontstaansgeschiedenis en (huidige) werkwijze beschreven. Deze maakt zichtbaar hoe de gehanteerde uitgangspunten, met daarbij nadruk op aansluiting bij lokale behoeften en mogelijkheden, hebben geleid tot een geïntegreerde, ontschotte, wijkgerichte, laagdrempelige en brede GGZ. Generalistisch werken op kleine schaal blijkt goed samen te kunnen gaan met kwalitatief hoogstaande ambulante zorg en met heel weinig beroep op klinische opnames.

Terwijl het F-ACT team op Bonaire eind vorig jaar het predicaat‘ excellent’ ontving, is inmiddels ook besloten definitief af te zien van inrichting van een PAAZ in het ziekenhuis. Incidenteel wordt, in een goede samenwerking, kort beroep gedaan op reguliere bedden van het ziekenhuis. Ook de in het artikel geschetste afname van noodzaak om cliënten voor zorg tijdelijk uit te zenden naar andere eilanden of naar Europees Nederland is sindsdien verder doorgezet.

De data in het artikel bestrijken de periode tot 2016. Maar ook daarna zijn de kosten van het uitzenden van patiënten naar een ander eiland sterk (tussen 2016 naar 2017 met ruim 80%) afgenomen. De herstel ondersteunende zorg van MHC wordt dan ook met recht gezien als aanmoediging voor soortgelijke initiatieven in Nederland.

Klik hier voor het artikel of ga naar  http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/529/articles/11697

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Marcelino Mauricio, manager Bonaire,+599 7170125, marcelino.mauricio@mentalhealthcaribbean.com

Erik Jansen, Directeur-Bestuurder, +31622517465 / +599 7961009 erik.jansen@mentalhealthcaribbean.com