Aandacht voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling blijft noodzakelijk 

16 juli 2019

Aandacht voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling blijft noodzakelijk

—Papiamentu abou — English below—

Met het project en de bewustwordingscampagne “E no ta stòp di mes” (het stopt niet vanzelf) is actief ingezet op het versterken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door alle betrokken ketenpartners vanuit de zorg (waaronder MHC), justitie en de openbare lichamen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Projectleider Justine Verschoor heeft vanaf de start in februari 2018 gewerkt aan het versterken van de samenwerking binnen de keten, het vergroten van de expertise van professionals en het vergroten van het bewustzijn van burgers in Caribisch Nederland over dit moeilijke onderwerp. Het anderhalf jaar durende project is gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanuit Mental Health Caribbean is beleidsmedewerker Minke Jansen benoemd tot aandachtsfunctionaris aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deskundigheidsbevordering

De medewerkers van de verschillende hulporganisaties op Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben verschillende trainingen gevolgd. De Kas Sigur training is gericht op de dader en is daarbij vooral gericht op preventie van het gebruik van nieuw geweld. De training Signs of Safety is een werkwijze gericht op het maken van veiligheidsafspraken met slachtoffers/cliënten met name gericht op kinderen. Op deze wijze wordt er gezorgd voor een eenduidige en professionele aanpak richting de burger. De training ‘Aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling’ is recent gevolgd door de projectmedewerkers van alle drie de eilanden.. Het doel is dat de deelnemers na het behalen van het certificaat hun collega’s binnen hun organisaties kunnen ondersteunen en informeren bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bewustwordingscampagne

De afdeling Communicatie van de Rijksdienst CN heeft samen met de openbare lichamen een bewustwordingscampagne opgezet. Vanaf november is de campagne van start gegaan en bij de pers geïntroduceerd door Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, die op dat moment op Bonaire verbleef. Verschillende communicatiemiddelen waaronder filmpjes zijn via social media ingezet om meer bewustwording te creëren rond huiselijk geweld (link naar filmpjes).

Ketensamenwerking

In het project zijn medewerkers van verschillende organisaties intensief gaan samenwerken met complexe praktijk situaties. Inmiddels zijn 19 casussen opgepakt door de medewerkers. De noodzakelijke hulpverlening aan de cliënten zijn tussen de diensten beter afgestemd. Daarnaast is per situatie één dienst aangesteld als regisseur zodat de hulpverlening voor de cliënt overzichtelijker wordt. De betrokkenen die zich hadden aangemeld (vaak via Slachtofferhulp) hebben ondersteuning gekregen.

Vervolg

Het project vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid was een aanvulling op het Bestuursakkoord dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2017 heeft afgesloten met de openbare lichamen. Doel van dit akkoord is om te komen tot een volwaardige en duurzame aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op de eilanden. Het project betekent een stevige stap in de goede richting nu er concrete resultaten op bovenstaande terreinen zijn geboekt.  De activiteiten tot versterking van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op Bonaire, Saba en Sint Eustatius  zullen in het kader van het Bestuursakkoord door de openbare lichamen worden voortgezet en uitgebreid. Continue inspanning en aandacht blijft nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen.

——Papiamentu——

Atenshon pa aserkamentu di violensia doméstiko i maltrato di mucha ta keda nesesario

Ku e proyekto i kampaña di konsientisashon “E no ta stòp di mes” tur partner di e kadena konserní di kuido, hustisia i e entidatnan públiko Boneiru, Saba i Sint Eustatius ta enfoká aktivamente riba fortifikashon di e aserkamentu di violensia doméstiko i maltrato di mucha. Lider di proyekto Justine Verschoor for di komienso na febrüari 2018 a traha riba fortifikashon di kooperashon den e kadena, ampliashon di ekspertisia di profeshonalnan i ampliashon di konsiensia di siudadanonan na Hulanda Karibense tokante e tópiko difísil akí. Ministerio di Hustisia i Siguridat a finansiá e proyekto ku tin un durashon di un aña i mei.

Profeshonalisashon

E kolaboradónan di e diferente organisashonnan di ayudo na Boneiru, Sint Eustatius en Saba a sigui diferente entrenamentu. E training ‘Kas Sigur’ ta dirigí riba e outor i fuera di esei ta partikularmente dirigí riba prevenshon di uso di mas violensia. E training ‘Signs of Safety ta un forma di traha dirigí riba palabrashonnan di siguridat ku ta hasi ku víktima-/klientenan partikularmente dirigí riba mucha. Di e forma akí ta sòru pa un aserkamentu kla i profeshonal den direkshon di e siudadano. Kolaboradónan di proyekto di tur e tres islanan resientemente a sigui e training ‘Aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling’. E meta ta ku despues di logra e sertifikado e partisipantenan por apoyá i informá nan koleganan den nan organisashonnan den kaso di sospecho di violensia doméstiko i maltrato di mucha.

Kampaña di konsientisashon

Departamentu di Komunikashon di Rijksdienst CN huntu ku entidatnan públiko a establesé un kampaña di konsientisashon. For di novèmber e kampaña a ranka sali i Sander Dekker, minister pa Protekshon Hurídiko, ku na e momentu ei tabata na Boneiru a presentá esaki na prensa. A hasi uso di diferente medio di komunikashon entre otro pelíkulanan kòrtiku via medionan sosial pa krea mas konsiensia tokante violensia doméstiko. (lenk pa e pelíkulanan kòrtiku)

Kolaborashon di e kadena

Den e proyekto kolaboradónan di diferente organisashon a kuminsá kooperá mas intensivo pa loke ta trata situashonnan diario kompleho. Entretantu e kolaboradónan a kuminsá atendé 19 kaso. A bin mihó koordinashon di e yudansa nesesario na e klientenan. Banda di esei a apuntá un servisio komo direktor pa kada situashon di manera ku e dunamentu di yudansa ta bira mas kla pa e kliente. Esnan konserní ku a inskribí nan mes (hopi biaha via Yudansa pa Víktima) a risibí sosten.

Kontinuashon

E proyekto ku a sali for di e ministerio di Hustisia i Siguridat tabata un komplementashon riba e Akuerdo di Gobernashon ku ministerio di Salubridat, Bienestar i Deporte a sera na 2017 ku e entidatnan públiko.

Meta di e akuerdo akí ta pa yega na un aserkamentu kompletu i duradero di violensia doméstiko i maltrato di mucha riba e islanan. E proyekto ta nifiká un paso firme den e bon direkshon awor ku a logra resultadonan konkreto riba e terenonan ariba menshoná. E aktividatnan pa fortifiká e aserkamentu di violensia doméstiko i maltrato di mucha na Boneiru, Saba i Sint Eustatius lo haña kontinuashon i lo ser ampliá den kuadro di e Akuerdo Intergubernamental. Esfuerso i atenshon kontinuo ta keda nesesario pa baha violensia doméstiko i maltrato di mucha.

——English——

Attention for action against domestic violence and child abuse is still necessary

Active efforts have been made with the “E no ta stòp di mes” project and the awareness campaign for all chain partners involved from the care sector, judicial authorities and the public entities Bonaire, Saba and St. Eustatius to address domestic violence and child abuse more strongly. Since the start of the project in February 2018, project leader Justine Verschoor has been working on strengthening the collaboration within the chain, increasing the expertise of professionals and increasing the awareness of citizens in the Caribbean Netherlands regarding this difficult topic. The 18-month project was financed by the Ministry of Justice and Security. From Mental Health Caribbean, policy officer Minke Jansen has been appointed as attention officer for the project group approach to domestic violence and child abuse.

Promotion of expertise

Staff of the different aid  agencies in Bonaire, St. Eustatius and Saba have taken several trainings. The Kas Sigur training focuses on the perpetrator, in which it mainly aims to prevent a repeat of violence. The Signs of Safety training is a method aimed at making safety agreements with victims/clients, mainly focusing on children. This assures an unambiguous and professional approach towards citizens. Project staff in all three islands recently took the ‘Domestic Violence and Child Abuse Worker’ training. The purpose of this training is that after having obtained their certificate, participants will be able to support and inform their colleagues within their organisations in cases of suspicion of domestic violence and child abuse.

Awareness campaign

The Communications department of Rijksdienst CN organised an awareness campaign in collaboration with the public entities. The campaign was launched in November and was introduced to the press by Sander Dekker, Minister for Legal Protection, who was staying on Bonaire at the time. Different communication tools, including short films, have been used via social media to raise awareness of domestic violence. (link to short films)

Chain collaboration

Employees of different organisations involved in this project have started collaborating intensively in complex practical cases. The employees are currently dealing with 19 cases. The coordination of the required assistance to clients between the agencies has improved. Furthermore, one agency has been appointed as director per case so that the assistance will become more transparent for the client. The parties concerned who applied for help (often via the Victim Assistance  Office) have received support.

Follow-up

The project which was initiated by the Ministry of Justice and Security is complementary to the Administrative Agreement which the Ministry of Health, Welfare and Sport concluded with the public entities in 2017. The purpose of this agreement is to realise an adequate and sustainable approach on addressing domestic violence and child abuse on the islands. The project means a big step in the right direction now that concrete results have been achieved in above-mentioned areas. The activities aimed at strengthening action against domestic violence and child abuse on Bonaire, Saba and St. Eustatius will be continued and expanded by the public entities in the context of the Administrative Agreement. Continual efforts and attention remain required to reduce domestic violence and child abuse.