Preventie

Preventie

Het doel van preventie is voorkomen dat mensen in de problemen raken door genotmiddelengebruik, gamen en gokken. Wij zijn er voor het algemene publiek en werken voor en met jongeren en hun ouders. Daarnaast richten we ons op mensen die met jongeren en hun ouders werken zoals leerkrachten en hulpverleners.

Lokale gezondheidsbevordering

In opdracht van Openbaar lichaam Bonaire richten we ons op preventie activiteiten om mensen te informeren over de gezondheidsrisico’s van middelen gebruik. Het doel hiervan is het creëren van bewustwording onder de bevolking om overmatig middelen gebruik terug te dringen.

Deskundigheidsbevordering

Door mensen die met jongeren en hun ouders werken en vrijwilligers te adviseren, voorlichten en te trainen zetten we breed in op het verminderen van risicovol gedrag en risicovol middelengebruik.

Alcohol en drugs gebruik onder jongeren

We hebben bijzondere aandacht voor alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. We richten ons op het voorlichten van jongeren op plekken waar jongeren zich bevinden, zoals buurthuizen, kerken en scholen.

Outreachende preventie

Via outreachende preventie bereiken wij groepen (risico)jongeren die vaak als moeilijk en niet-gemotiveerd gezien worden. Risicojongeren zijn jongeren die als gevolg van hun middelengebruik problemen ondervinden op tenminste twee van de vier leefgebieden (school, werk, gezin en vrije tijd) en die daarnaast gedragsstoornissen en daarmee samenhangend risicogedrag vertonen. We kennen daarbij de volgende activiteiten:

  • Voorlichting
  • Deelname aan zorgstructuren, zoals zorgadviesteams en gesprekken met jongeren
  • Informatie- en adviesgesprekken
  • Toeleiding naar zorg
  • Advisering met betrekking tot alcohol(matigings)- en drugsbeleid
  • Voorlichting en training aan verschillende bedrijven
  • Voorlichtingsactiviteiten zoals Makubeken in Rincon in samenwerking met de pastor van Rincon
  • Publiekscampagnes
  • Beleidsadvisering

Voor vragen of preventie kunt u contact opnemen met onze coördinator preventie, Christine Alvarez.  (00599) 7961037 of christine.alvarez@mentalhealthcaribbean.com