Woontraining

Woontraining

Middels woonbegeleiding wordt begeleiding geboden aan mensen met psychiatrische problematiek en/ of verslavingsprobleem. Deze begeleiding is gericht op maatschappelijk herstel, zodat de cliënten, ondanks tijdelijke of permanente beperkingen, naar tevredenheid kunnen functioneren in de omgeving van hun keuze.

Hierbij wordt toegewerkt naar de meest optimale vorm van zelfstandig wonen met indien mogelijk een afname van professionele hulp. Dit geldt zowel voor de doelgroep die kan resocialiseren als voor de doelgroep die streeft naar stabilisatie en van daaruit naar een zo maximaal mogelijk zelfstandig bestaan.

Om deze begeleiding te kunnen bieden heeft MHC de beschikking over een aantal huizen. Om deze huizen in te kunnen zetten voor het bieden van begeleiding is het noodzakelijk dat MHC deze huizen huurt van woningcorporaties. MHC laat de cliënt in een woning verblijven onder de strikte voorwaarde dat er alleen gewoond kan worden als er ook begeleiding wordt aanvaard. Hiertoe wordt een bewonersovereenkomst afgesloten met de cliënt vergezeld van huisregels en een individueel begeleidingsplan.

Visie

Verslavingsproblematiek is verweven met problemen op meerdere levensgebieden. Als gevolg van vaardigheidstekorten, marginalisering of een combinatie van beide, zijn veel cliënten niet in staat zich staande te houden in hun leefomgeving. Om een zelfstandig, stabiel bestaan te leiden is een goede woonsituatie van groot belang. Een groot deel van de cliënten zijn pas bereikbaar voor zorg als in deze essentiële levensbehoefte is voorzien. Daarom moet woontraining gebruik kunnen maken van een diversiteit aan woonvormen. Hierbij is samenwerking met externe partners onontbeerlijk.

Maatschappelijk herstel begint zodra een zorgplan uitgezet is door de indicatiecommissie en de cliënt in staat is om samen met de woonbegeleider ontwikkelingsgericht te werken. Woontraining biedt een afgebakend systeem van activiteiten welke de cliënt helpt vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om zelfstandig of in een beschermde omgeving te wonen. Woontraining dient een aparte module in het zorgplan te zijn. Tijdens een geïndiceerde behandeling loopt de module als een parallel traject mee en zal/kan functioneel verbonden zijn met andere activiteiten. Het kan in sommige gevallen wenselijk zijn casemanagers erbij aan te stellen aangezien in- en externe factoren goed aangestuurd dienen te worden.

Woontraining gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt en is erop gericht om de mogelijkheden van een cliënt te activeren. Er wordt tegemoet gekomen aan de zorgbehoefte van cliënten en hun naasten in verschillende fasen van het hulpverleningsproces. Er wordt uitgegaan van de individuele hulpvraag van de cliënt. Deze vraag kan met een groepsmatig aanbod beantwoord worden als het groepsproces ondersteunend is in het leerproces. Cliënten die (nog) niet in staat zijn zelf een sociaal netwerk op te bouwen functioneren soms beter in een groepswoning. Afhankelijk van de mogelijkheden van een cliënt varieert de woonbegeleiding van een uiterst minimale tot een zeer intensieve zorg, van preventieve tot beschermde zorg.

Woontrainingis gericht op het aanleren van praktische, communicatieve en sociale vaardigheden. Budgettering, dagbesteding, arbeidstoeleiding, en terugvalpreventie zullen standaard aan bod komen in de woontraining. Het bemiddelen naar zelfstandige huisvesting en/of het bieden van een alternatieve woonsituatie zijn een onderdeel van de woonbegeleiding als de cliënt niet in staat is zich zelfstandig op de woningmarkt te begeven of alleen een huurcontract kan aangaan. Dit kan situatie gebonden (detentie, huurschuld, e.d. ) of cliëntgebonden (bv een gemis aan vaardigheid als betrouwbare huurder) zijn.

Om de integratie van een cliënt in de samenleving te bevorderen vindt woonbegeleiding zoveel mogelijk plaats in samenwerking met instanties en instellingen buiten de verslavingssector. Als de verslaving en of het pychiatrisch ziektebeeld niet langer een belemmerende factor in de woonsituatie is zal de begeleiding van de woonbegeleider in de relatie tussen cliënt en woningaanbieder geleidelijk afnemen ongeacht of dit een zelfstandige of een beschermde woonvorm betreft.

De laatste jaren is vraag ontstaan naar begeleiding voor een groep cliënten die langdurig verslaafd is of te kampen heeft met chronische psychiatrische problematiek. Deze groep heeft behoefte aan ondersteuning/woonbegeleiding die niet zozeer gericht is op het weer geheel zelfstandig gaan wonen maar op een zo passend mogelijke vorm van wonen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is alvast ingezoomd op het vergroten van diversiteit van verschillende woonvormen en beschermd wonen.

Uitgangspunten van woontraining

De cliënt met behulp van een zorgplan te begeleiden naar een vorm van wonen die passend is bij de mogelijkheden van de cliënt. Om tot deze doelstelling te komen is een diversiteit van verschillende woonvormen een vereiste. De woonbegeleider kan de cliënt ondersteunen bij de zoektocht naar woonruimte. De beschikbare woonvormen zijn:

 • Eigen woning van cliënt, individuele begeleiding
 • Individuele woonbegeleiding in een door MHC gehuurde woning
 • Groepsbegeleid wonen
 • Woontraining
 • Permanent beschermd wonen

Cliënten worden methodisch begeleid volgens het 8-fasenmodel. Deze methode brengt met zich mee dat elk facet van wonen besproken wordt. De concrete doelen worden vastgelegd in een begeleidingsplan en dient als ijkpunt voor de verdere begeleiding en het tijdspad. De 8 leefgebieden zijn:

 • Huisvesting
 • Financiën
 • Sociaal functioneren
 • Psychisch functioneren
 • Zingeving
 • Lichamelijk functioneren
 • Praktisch functioneren
 • Dagbesteding

Doelgroepen

Binnen woontraining kunnen verschillende typen cliënten in beeld komen:

 • Cliënten die een traject afleggen naar resocialisatie en steeds minder beroep zullen hoeven doen op begeleiding. Deze groep zal een traject volgen om zelfstandig te gaan wonen met de nodige tussenstappen. Er kan een duidelijk einddoel geformuleerd worden met een tijdspad eronder. Deze groep cliënten is ofwel abstinent of zodanig gestabiliseerd dat men een gestructureerd zelfstandig leven kan leiden.
 • Cliënten die door de chroniciteit van hun verslaving of psychiatrisch ziektebeeld, het langdurig ontbreken van structuren om hen heen en het ontberen van passende huisvesting aangewezen zijn op intensieve en langdurige begeleiding in een ambulante setting (FACT-zorg), ofwel in een beschermde woonomgeving.

Behandelprogramma / activiteiten

Eigen woning van cliënt, individuele begeleiding
Dit is een module die ingezet wordt bij cliënten die na een intensieve behandeling weer zelfstandig gaan wonen maar in het kader van nazorg nog woontraining behoeven. Tevens kan deze vorm van woontraining preventief ingezet worden.
Doel: De woonbegeleider ondersteunt, coacht de cliënt in zijn thuissituatie op woonvaardigheden. Activerende begeleiding en/of ondersteunende begeleiding.

Individuele woontraining in een door MHC gehuurde woning
Deze module wordt ingezet bij cliënten die na een intensieve behandeling nog niet zelfstandig kunnen wonen zonder begeleiding vanwege het ontbreken van een aantal woonvaardigheden en hun omgaan met abstinent zijn op de middelenverslaving of vanwege hun psychiatrisch ziektebeeld. In deze vorm van woonbegeleiding komt de cliënt altijd in een woning die een jaar lang op naam staat van MHC.
Doel: Het aanleren van woonvaardigheden, omgaan met financiën in combinatie met arbeid om zelfstandig te kunnen wonen.

Groepsbegeleid wonen

Woonbegeleiding in groepsverband is een module die ingezet wordt bij cliënten die na een intensieve behandeling nog niet kunnen wonen vanwege het ontbreken van een aantal woonvaardigheden en hun omgang met middelengebruik of vanwege hun psychiatrisch ziektebeeld. Meestal hebben zij nog nooit zelfstandig gewoond of is dat mislukt. De groepsdynamica draagt bij aan het proces naar zelfstandig wonen.
Doel: De woonbegeleider ondersteunt/coacht de cliënt op zijn woondoelen, woonvaardigheden en financiën en ondersteunt de cliënt bij het dagprogramma in de groep en de daginvulling extern.

Woontraining

Woontraining is een module waarbij de cliënt intensieve begeleiding krijgt op het aanleren van woonvaardigheden. Tijdens de training wordt bepaald wat een passende doorstroommogelijkheid voor iemand is. Groepsaspect aanwezig, maar individuele aanpak is toonaangevend. Cliënt bewoont een kamer en kan zelfstandig in- en uitgaan.
Doel: Cliënt laten uitstromen naar passende plaats (woning) in de samenleving met een gedegen onderbouwing hiervan en handvatten voor verdere zorg en aanzet tot overdracht hiervan.

Beschermd wonen

Bescherming en begeleiding gedurende 24 uur in een woonsituatie. De doelgroep bestaat uit cliënten die chronisch verslaafd zijn en bij wie behandeling geen effect meer heeft. Zij zijn ofwel dak- en thuisloos of worden daarmee bedreigd.
Doel: Het bieden van een veilig leefklimaat waardoor de gezondheid verbetert, het middelgebruik stabiliseert en overlast/criminaliteit afneemt.