Woonbegeleiding

Sentro Nos Perseveransia

Centrum “Nos Perseveransia” (voorheen Woonbegeleiding) is sinds 2013 operationeel als onderdeel van de behandeling van Mental Health Caribbean, waar een diversiteit aan zorgproducten aangeboden wordt om vanuit herstelondersteunende zorg te werken. Het centrum heeft onder andere de beschikking over een woongelegenheid voor 18 mensen vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek en/ of verslavingsprobleem danwel in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Tevens biedt het centrum andere zorgproducten; begeleiding in eigen omgeving (ambulante hulpverlening), dagbesteding en arbeidstoeleiding waar toegewerkt wordt naar de hoogst haalbare vorm van zelfstandigheid.

Centrum “Nos Perseveransia” biedt begeleiding aan mensen met verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek, lichtverstandelijke beperking of een combinatie hiervan. De geboden begeleiding is gericht op maatschappelijk herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid, zodat de participanten, ondanks tijdelijke of permanente beperkingen, naar tevredenheid kunnen functioneren in de omgeving van hun keuze.

Visie

Verslavingsproblematiek is verweven met problemen op meerdere levensgebieden. Als gevolg van vaardigheidstekorten, marginalisering of een combinatie van beide, zijn veel participanten onvoldoende in staat zich staande te houden in hun leefomgeving. Om een zelfstandig, stabiel bestaan te leiden is een goede woonsituatie van groot belang. Een groot deel van de participanten zijn pas bereikbaar voor zorg als in deze essentiële levensbehoefte is voorzien. Om dit te kunnen bereiken is samenwerking met externe partners absoluut noodzakelijk.

Maatschappelijk herstel begint zodra een ondersteuningsplan is uitgezet en de participant in staat is om samen met de woonbegeleider ontwikkelingsgericht aan herstel te werken. De begeleider biedt een afgebakend systeem van activiteiten welke de participant helpt vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk of in een beschermde omgeving te kunnen functioneren. Het kan in sommige gevallen wenselijk zijn casemanagers erbij aan te stellen aangezien in- en externe factoren goed aangestuurd dienen te worden.

Centrum “Nos Perseveransia” gaat uit van de autonomie van de participant en is erop gericht om de mogelijkheden van een participant te activeren. Er wordt tegemoet gekomen aan de zorgbehoefte van de participanten en hun steunsysteem in verschillende fasen van het hulpverleningsproces. Er wordt uitgegaan van de individuele hulpvraag van de participant. Deze vraag kan met een groepsmatig aanbod beantwoord worden als het groepsproces ondersteunend is in het leerproces. Afhankelijk van de mogelijkheden van een particpant varieert de (woon)begeleiding van een uiterst minimale tot een zeer intensieve zorg, van preventieve tot beschermde zorg.

Doelstelling

Het centrum heeft als doel het aanleren van praktische, communicatieve en sociale vaardigheden. Budgettering, dagbesteding, arbeidstoeleiding, en terugvalpreventie zullen standaard aan bod komen in de (woon)begeleiding.

Participanten stromen uit naar een voor hem passende plaats (woning) in de samenleving met een gedegen onderbouwing hiervan en handvatten voor verdere ondersteuning.

Werkwijze

Participanten hebben een individueel programma welke in samenspraak met de participant wordt opgesteld. Dit programma is enerzijds gericht op huishouding, zelfzorg en het opbouwen van structuur, en anderzijds  op (creatieve) activiteiten ter dagbesteding/ ontspanning of toeleiding naar arbeid.

Het programma wordt ondersteund door middel van een ondersteuningsplan, een bejegeningsplan en een signaleringsplan die samen met participant en zijn/ haar systeem worden vormgegeven. Participanten worden methodisch begeleid volgens het 8-fasenmodel. Deze methode brengt met zich mee dat verschillende levensgebieden besproken worden. De concrete doelen worden vastgelegd in een ondersteuningsplan en dienen als ijkpunt voor het tijdspad en de verdere begeleiding. Huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren en zingeving zijn enkele leef gebieden die de revue passeren.

Ketenpartners

Om de integratie van een participant in de samenleving te bevorderen vindt (woon)begeleiding zoveel mogelijk plaats in samenwerking met betrokken instanties en instellingen (bv. Reclassering, Krusada, Justitiele instelling Caribisch Nederland, Fundashon Cas Boneriano, Fundashon Forma). Als de verslaving en of het pychiatrisch ziektebeeld niet langer een belemmerende factor is zal de intensiteit worden afgebouwd.